మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గారి 129వ రాష్ట్ర స్థాయి వర్థంతి సభలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంతి వై యస్ జగన్ - ఫోటోలు

Back to Top