తీసిన చోటే తిరిగి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి లేకపోతే తామే విగ్రహం పెట్టాల్సి వస్తుంది

Back to Top