అక్టోబరు 26న రైతు భరోసా రెండో విడత కార్యక్రమం. అర్హులెవరూ మిగిలిపోకూడదు, అనర్హులకు అందకూడదు. సీఎం ఆదేశం

Back to Top