వైెఎస్సార్సీపీ ప్రత్యేక హోదా కరపత్రం..

గర్జించు ఆంధ్రప్రదేశ్.. ప్రత్యేక హోదా కోసం గర్జించు పేరుతో వైెఎస్సార్సీపీ రూపొందించిన కరపత్రం. ఈ రెండు పేజీల కరపత్రంలో ప్రత్యేక హోదా ఆవశ్యకత ను తెలియచెప్పే వివరాలు లభ్యం..

Click here To download the file : Pamphlet on special status


...................

Back to Top