ఒకతిత్లీ... ఒకపెథాయ్... ఒక కేసీఆర్....

 

ఒకతిత్లీ...ఒకపెథాయ్...ఒకకేసీఆర్...ఇలాచెబితేఅర్థంఅయిపోతుందికేసీఆర్ధాటిగురించి. గంటకువందమైళ్లవైగంతోగాలులువీస్తున్నాయి..అన్నట్టుగాసాగిందిప్రగతిభవన్లోకేసీఆర్ప్రెస్మీట్. తమప్రభుత్వంతెలంగాణాప్రజలకుచేసినఅభివృద్ధిగురించిస్పష్టంగాచెబుతూనేబీజేపీ, కాంగ్రెస్, టీడీపీలనుచీల్చిచెండాడారుకేసీఆర్.

బాబు బండారం బట్టబయలు

కొన్నాళ్లక్రితంవిజయవాడకురాహుల్వస్తుంటేఏముఖంపెట్టుకునివస్తాడనిఅడిగినచంద్రబాబుఅదేరాహుల్తోచేయికలిపాడు. మోదీవిజన్ఉన్ననాయకుడనిపొగిడినఆనోటితోనేఏపీకిఏముఖంపెట్టుకునివస్తాడనిఅడుగుతున్నాడు. అసలుబాబుకుఏముఖంఉందీఅంటూముఖంవాచేలాచీవాట్లువేసారుతెలంగాణాముఖ్యమంత్రికేసీఆర్. బ్లఫ్మాస్టర్లాబాబుఊదుతున్నబుడగలనునిజాలనేసూదులతోబద్దలుచేసేసారు. ప్రపంచంలోఏదేశంచేయనట్టు, దేశంలోఏరాష్ట్రంచేయనట్టూఅభివృద్ధిజరిగిపోయిందనిశ్వేతపత్రాలువిడుదలచేస్తూమరోపక్కలోటుబడ్జెట్, నిధులులేవు, పేదరాష్ట్రంఅంటూబీదఏడుపులుఏడ్వటమేంటనిముక్కుసూటిగాప్రశ్నించారు. దేశంలోనేడర్టీరాజకీయనాయకుడుఎవరైనాఉంటేచంద్రబాబేఅనికుండబద్దలుకొట్టేశారుకేసీఆర్.

అబద్ధాల రాజకీయం మంచిది కాదన్నకేసీఆర్

చంద్రబాబులాంటి అబద్ధాలకోరు, దగాకోరు, మోసగాడినిభరిస్తున్నందకుఆంధ్రప్రదేశ్ప్రజలనుచూస్తుంటేజాలేస్తోందనిఅన్నారుకేసీఆర్. ఇలాంటిపచ్చిఅవకాశవాది, మోసకారి ఉండటం ఏ రాష్ట్రప్రజలకైనా ప్రమాదకరమే అని హెచ్చరించారు. తెలంగాణాప్రజలుఅదితెలుసుకునేబాబునుతరిమికొట్టారని, ఆంధ్రాప్రజలుఅందుకేఅభినందనలుచెప్పారనిఅన్నారు.

మీ హోదాకు మా మద్దతు అన్నటిఆర్ఎస్అ ధినేత

ఏపీకిప్రత్యేకహోదాకేసీఆర్వద్దంటున్నాడనిప్రచారంచేస్తున్నాడుచంద్రబాబు...అదిఉత్తఅబద్ధంఅన్నారుతెరాసాఅధినేత. లోక్సభలోనూ, రాజ్యసభలోనూమాఏంపీలుకూడాఏపీకిప్రత్యేకహోదాకావాలనేచెప్పారన్నవిషయంరికార్డుఅయిఉంన్నదనిచెప్పారుకేసీఆర్. కావాలంటే  ఏపీకిప్రత్యేకహోదా  ఇవ‌్వమనికోరుతూనేనేప్రధానికిలేఖరాస్తానుఅన్నారు.  సెక్షన్94 లో1 మరియు2లోపరిశ్రమలకుఇచ్చేరాయితీలురెండురాష్ట్రాలకూఇవ్వాలనిఉంది. అలాఇస్తూనేఏపీకిప్రత్యేకహోదాఇమ్మనేమేమూచెబుతున్నామన్నారుకేసీఆర్. విభజనవల్లఆంధ్రప్రదేశ్రాష్ట్రంనష్టపోకూడదనే, ఆదాయంలోలోటువల్లవెనుకబడకూడదనేఉద్దేశ్యంతోనేరెవెన్యూడెఫ్షీట్నుకవర్చేసేలా24000 కోట్లనుకేంద్రంఅందిస్తోంది. అంటేతక్కువపడుతున్నఆదాయాన్నికేంద్రంఏపీకిసర్దుబాటుచేస్తోంది. మరిఅలాంటప్పుడురెవెన్యూడెఫ్షీట్ఎలాఉందిఅన్నదిచంద్రబాబుచెప్పాలనిఅడిగారుకేసీఆర్. సమృద్ధిగానిధులు, రెవెన్యూలోటునుపూడ్చేలాఫైనాన్స్కమీషన్సిఫార్సుచేసినడబ్బులుఉన్నాకూడారాష్ట్రంఅధఃపాతాళంలోపడిందంటేకేవలంచంద్రబాబుఅవినీతి, అక్రమాలు, అశక్తత, అసమర్థతవల్లేఅనితేల్చేసారుతెలంగాణాముఖ్యమంత్రి.

బాబు లీడర్కాదు మేనేజర్

పార్టీపెట్టిఇద్దరుఎంపీలతోకలిసితెలంగాణారాష్ట్రాన్నిమేముతెచ్చుకుంటే, మామపెట్టినపార్టీనిగుంజుకుని, మామకువెన్నుపోటుపొడిచిఉన్నపార్టీనిమేనేజ్చేస్తున్నమేనేజర్చంద్రబాబుఅన్నారుకేసీఆర్. స్వశక్తితోఎదగడంబాబుకుఎప్పుడూతెలియదనివిమర్శించారు. నిజమేమరిఓసారివెన్నుపోటు, మరోసారిజాతీయపార్టీలతోపొత్తు, ఇంకోసారికులసమీకరణం, వర్గాధిపత్యంతోరాజకీయాలుచేయడంతప్పబాబుస్వయంప్రకాశితనేతగాఎదిగిందిలేదు. బాబురాజకీయచరిత్రమొత్తంపరాన్నభుక‌్కులాంటిదే.  

డబ్బారాయుడి డప్పులు నమ్మొద్దు

డిజాస్టర్మేనేజ్మెంట్లోభాగంగా హైదారాబాద్ప్రాంతంలోఐటికిపునాదులుపడ్డాయన్నారుకేసీఆర్. రాజీవ్గాంధీహయాంలో, జనార్థనరెడ్డిముఖ్యమంత్రిగాఉన్నప్పుడుశంకుస్థాపనజరిగినసైబర్టవర్స్పునాదిపడిందన్నవాస్తవంప్రజలకుతెలియనీయకుండాఅంతాచంద్రబాబేచేసాడనిబాకాపత్రికలురెండూప్రచారంచేసాయన్నారు. చరిత్రలోమరుగునపడిపోయినవాస్తవాలనుకేసీఆర్పత్రికాముఖంగాబయటపెట్టారు. ప్రజలకునిజాలుతెలియాలని, బాబుఏమీచేయకపోయినారంగురంగుల్లోఏదోచేసేసాడనిభ్రమపెట్టడమేఇప్పటిదాకాజరిగిందన్నారు. బాబుతెలివిఅంతాడొల్లేఅన్నారు. చివరకితెలంగాణాలోఅమలుచేస్తున్నకళ్యాణలక్ష్మిపథాకాన్నికాపీకొట్టిఅందులోనితప్పుగాపడ్డపదాన్నికూడాయధాతథంగాఉంచేసినకాపీమాస్టర్అంటూవిమర్శించారుకేసీఆర్.

ప్రగతిభవన్లోగంటకుపైగాసాగినప్రెస్మీట్లోతెలంగాణాముఖ్యమంత్రిమాటలఉధృతిచూస్తేబాబుకురిటర్న్గిఫ్టుఇచ్చేందుకుఅన్నీసిద్ధంచేసుకున్నట్టేకనిపిస్తోంది.  తాజా వీడియోలు

Back to Top