``జాతీయ రాజ్యాంగ దినోత్సవం`` సందర్భంగా ప్రమాణం చేయించిన సీఎం.

Back to Top