పార్టీమారిన వారితో రాజీనామా చేయించకుండా మంత్రి పదవులు ఇవ్వడం అనైతికం : వైవి సుబ్బా రెడ్డి

Back to Top