స్పీకర్ : కోటింరెడ్డి వినయ్ రెడ్డి -ఫిబ్రవరి 3,2012

పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు శ్రీ అవినాష్ గౌడ్ ను సేవాదళం రాష్ట్ర అడహాక్ కమిటీ సభ్యునిగా నియమించడమైనది.   

 

                                  (కోటిం రెడ్డి  వినయ్ రెడ్డి)

Back to Top