హైదరాబాద్: పార్లమెంటులో ప్రధాని మాటలు వింటే అర్థం అవుతుంది చంద్రబాబు ప్రజలను ఎంత మోసం చేస్తున్నారో...

Back to Top