గన్నవరం: గత జన్మభూమిలో వచ్చిన అర్జీలు పరిష్కరించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు

Back to Top