హైదరాబాద్‌: శ్రీనివాసరావు మొబైల్‌ నుంచి 10 వేల కాల్స్‌ వెళ్లాయంటే దాడికి ఎంత ప్లాన్‌ జరిగిందో అర్ధమవుతోంది

Back to Top