అధికారమదంతో అహంకారపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కాలని చూస్తున్నారు

Back to Top