ముఖ్యమంత్రి కూడా తనకు తాను చాలా సీనియర్ అని చెప్పుకొంటారు : వాసిరెడ్డి పద్మ

Back to Top