తిరుపతి: చంద్రబాబు 4 సంవత్సరాలు చేసింది ఏమీ లేదు కాబట్టి ప్రజలు జగన్ మోహన్ రెడ్డిగారిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారు

Back to Top