చంద్రబాబు చెప్పినవన్నీ కాకి లెక్కలే, ఒక్కటి కూడా వాస్తవానికి దగ్గర లేదు : పార్థసారథి

Back to Top