అనంతపురం: చంద్రబాబు పాలనలో రాయలసీమ ప్రజలకు త్రాగాటానికి కూడా నీళ్ళు లేవు

Back to Top