మీరునేర్పినవిద్యేకదాజెసీగారూ....!!

చౌకబారుసినిమాల్లోలాగామీసంతిప్పినన్నుసవాల్చేస్తున్నారుపోలీసులుఅంటున్నాడుజెసిదివాకర్రెడ్డి. అంతేకదామరితొడలుగొట్టడం, మీసాలుమెలేయ్యడం, డప్పాలుకొట్టుకోవడం, బూతులుమాట్లాడటం ... ఇవన్నీటిడిపినేతలకుఅలవాటైనవిషయాలేగదా..నిన్నటిదాకాపోలీసువ్యవస్థకూడాఅధికారంచెప్పినట్టు, టిడిపిప్రభుత్వంచెప్పినట్టేనడుచుకుందాయె. మరిఅధినాయకులపద్ధతులేనేర్చుకునివారికేప్రదర్శించడంలోవింతేముంది?

సినిమాల్లోమీసాలుమెలేసేసంస్కృతిఎవరిదోప్రత్యేకంగాచెప్పక్కర్లేదు. బాలకృష్ణసినిమాలన్నీపౌరుషంపేరుతోచేసేసినిమాచేష్టలే. ఇకతెలుగుతమ్ముళ్లంతాబాబుగారుపెట్టించినట్యూషన్లోనేర్చుకున్నతిట్లనునేరుగాఅసెంబ్లీలోనేఉపయోగిస్తుంటారు. నాలికఅదుపులోలేకుండామాట్లాడేవాళ్లలోజెసిస్థానాన్నిఎవ్వరూభర్తీచేయలేరు. తప్పుతనదేఅయినాతగ్గకుండాఎడాపెడామాట్లాడటంలోజెసినిమించినవాళ్లుఎవ్వరున్నారు. మీడియానైనా, ప్రతిపక్షాన్నైనా, చివరకుసొంతపార్టీనీ, ఆపార్టీఅధినేతనుకూడానోటికొచ్చినట్టుతిట్టేఅలవాటుజెసిది. అదేఅలవాటుపోలీసులమీదాచూపించాడు. దాంతోఒళ్లుమండిలఖాఖీలుతిరిగిబదులుచెప్పారు. ఇప్పుడువాళ్లిస్తున్నబదులుజెసిదివాకర్రెడ్డికిబిపిపెంచుతోంది. అచ్చంబాలయ్యసినిమాల్లోలాగేనీఇంటికొచ్చానట్టింట్టికొచ్చాలాంటిప్రతిసవాల్చేస్తున్నాడుజెసి. ఏచౌకబారుసినిమాలపద్ధతంటూపోలీసులనువిమర్శిస్తున్నాడోఅదేచౌకబారుపద్ధతిలోజెసీకూడాచెలరేగిపోయాడు. నానాలుకకోస్తాఅంటావా? నువ్వొస్తావానన్నురమ్మంటావాఅంటూరెచ్చిపోయిసవాల్మీదసవాల్చేస్తున్నాడు.

నాకళ్లముందేహత్యచేస్తే, వాహనాలుధ్వంసంచేస్తేపోలీసులుపారిపోయారంటూవిరుచుకుపడ్డారుజెసిదివాకర్రెడ్డి. పోలీసులధర్మంఏమిటో, వాళ్లుచేయాల్సినవిధులేమిటోజెసిగారికిఇప్పుడుగుర్తురావడంవిడ్డూరం. రాష్ట్రంలోజరుగుతున్నఎన్నోఅరాచకాలకుపోలీసులుస్పందించకుండా, అధికారానికికాపలాగాఉండిపోయినప్పుడుకూడాజెసిఈమాటలుఅడిగిఉండాల్సింది. సామాన్యులపైజులుంచూపినప్పుడుపోలీసులనుప్రశ్నించాల్సింది. అధికారపార్టీనేతలఅక్రమాలకుబలైపోతూ, పోలీసులనుఆశ్రయిస్తేకేసులుకూడానమోదుచేయకుండాఉన్నప్పుడుఇదేంవిధినిర్వహణఅనికడిగేయాల్సింది. కానీఅప్పుడురానినోరుజెసికిఇప్పుడుమాత్రమేరావడానికికారణం, వ్యవహారంతనదాకారావడమే. రక్షణకావాల్సివచ్చినప్పుడు, అన్యాయాన్నిఆపాల్సిఉన్నప్పుడు, ప్రజలకోసంపనిచేయాల్సిఉన్నప్పుడు, బాధ్యతనిర్వహించాల్సినప్పుడు, విధినిర్వహణసక్రమంగాచేయాల్సిఉన్నప్పుడుపోలీసులను, ఉన్నతాధికారులనుఅడ్డుకుని, వారినిఅధికారానికితొత్తులుగామార్చుకునినేడుపోలీసులుతమపనిసరిగ్గాచేయలేదనివాపోవడంఎందుకు? రాజకీయనాయకులకు, అధికారపార్టీనేతలకుకొమ్ముకాయడమేపోలీసులకర్తవ్యమా? సామాన్యప్రజలపట్లపోలీసులబాధ్యతలేదా? దీనికికూడాజెసిసమాధానంచెప్పాలి.  


తాజా ఫోటోలు

Back to Top