మామిడి చెట్టుకు మైక్రోసాఫ్ట్

సాంకేతికపరిజ్ఞానాన్నిప్రకృతినికలిపిఆంధ్రప్రదేశ్లోప్రకృతివ్యవసాయంజరుపుతున్నఅపరటెక్నాలజీదురంధరుడుచంద్రబాబు.

మామిడిచెట్టుకుమైక్రోసాఫ్ట్నుకాయించినకృషీవలుడు.

వంగమొక్కలకువైఫైఅమర్చినశాస్త్రవేత్త.

బంతిమానులనుఈగవర్నెన్సుతోఅనుసంధానించినరైతుబాంధవుడు.

డాష్బోర్డులోచెరకుపంటనుపండిస్తున్నఆదర్శరైతు.

సెల్ఫోన్లో  సేంద్రీయవ్యవసాయంచేస్తున్నఅన్నదాత.

ఫైబర్గ్రిడ్తోపళ్లతోటలపెంపకంచేస్తున్నఆధునికవ్యవసాయవేత్త.

ఇదంతావిన్నఅంతర్జాతీయసదస్సులోనివివిధదేశాలప్రతినిధులుచంద్రబాబుకుఓకంట్లోప్రకృతిఓకంట్లోవ్యవసాయంఉందనికన్నీళ్లుపెట్టుకున్నారు. 

తాజా ఫోటోలు

Back to Top