చంద్రకాంగ్రెస్ 1

సిఎమ్చంద్రాలుసైకిలెక్కిపరుగెత్తుకెళ్లికాంగ్రెస్చేయిపట్టుకున్నాడు.

అదిచూసినడిప్యూటీసిఎమ్కేఈకృష్ణమూర్తిటిడిపినితీసుకెళ్లిమురుక్కాలవలోకలిపినాఒప్పుకుంటానుగానీకాంగ్రెస్తోకలిపితేఉరేసుకుంటాఅన్నాడు.

నువ్వేమన్నాచేసుకోనాచెట్టాపట్టాల్కులేవుపట్టాపగ్గాల్అంటూచంద్రాల్రాహుల్కిమరింతదగ్గరగాజరిగిపోతున్నాడు.

ఎందుకంటేచంద్రాల్ఒకప్పటికాంగ్రెస్పిలకేగదా?

అప్పట్లోఆర్డరేస్తేఎన్టీఆర్పైనేపోటీచేస్తాఅనిచిందులుకూడావేసాడు.

ఆపూర్వవాసనలువదలకేచంద్రబాబుకాంగ్రెస్కుబోలెడుసార్లుఉపకారాలుచేసాడు. ప్రత్యుపకారాలుపొందాడు.

2014కుముందుకాంగ్రెస్అధికారంలోఉండగాచిల్లరవర్తకంలోవిదేశీపెట్టుబడులకుఅవకాశంఇచ్చేఎఫ్.డీ.ఐలకుఅనుమతినిచ్చేబిల్లొకటితయారైంది. అదిచిరువ్యాపారులజీవితాలనునాశనంచేస్తుందనివైఎస్సార్కాంగ్రెస్పార్టీఆబిల్లుకువ్యతిరేకంగాఓటువేసింది. కానీచంద్రాలుసారుమాత్రంరహస్యంగాకాంగ్రెస్తోమంతనాలాడితనపార్టీకిచెందినముగ్గురురాజ్యసభఎంపిలనుఓటింగ్కుదూరంగాఉంచి, కాంగ్రెస్కుసాయంఅందించారు. దీనికిప్రతిఫలంగాఐఎంజీభూములు, ఎమ్మార్, ఏలేరుకుంభకోణాల్లోవిచారణలు, కేసులులేకుండాచేసుకున్నారు.

చంద్రాలుతమనికలిసాడంటూచిదంబరంపార్లమెంట్లోచెప్పాడంటేబాబుకాంగ్రెస్లబంధంఅండర్కరెంట్గాప్రవహిస్తోందనేకదా!

వైఎస్సార్మరణించినతర్వాతజరిగినఉపఎన్నికల్లోవైఎస్జగన్పార్టీకిఓట్లుపడకుండాఉండేందుకుటిడిపిఓట్లనుకూడాకాంగ్రెస్కువేయించితనభక్తిపరాయణతచాటుకున్నాడుబాబు.

2014 ఎన్నికలసమయంలోఅక్రమకేసులుబనాయించివైఎస్జగన్నుజైలుకుపంపించేకుట్రలోకాంగ్రెస్తోచేతులుకలిపేపనిచేసాడుచంద్రబాబు.

ఇన్ఫర్మేషన్కమీషనర్లనియామకంలోనూకాంగ్రెస్టిడిపిమైత్రీబంధంకనిపిస్తుంది.

ఉమ్మడిరాష్ట్రంలోకిరణ్కుమార్రెడ్డిప్రభుత్వంపడిపోకుండాకాపాడితల్లికాంగ్రెస్రుణంతీర్చుకున్నాడుబాబు.

ఇటీవలకర్ణాటకఎన్నికల్లోకాంగ్రెస్కోసంశక్తివంచనలేకుండాప్రచారంచేయించాడుచంద్రాలు. ఎపిప్రభుత్వఅధికారులనుకర్ణాటకపంపిమరీకాంగ్రెస్తరఫునప్రచారంచేయించాడు. కుమరస్వామిప్రమాణస్వీకారానికివెళ్లిరాహుల్తోకలిసిచిరునవ్వులుచిందిస్తూనేనుమీవాణ్ణేఅనిభరోసాఇచ్చాడు.

రాజ్యసభడిప్యూటీఛైర్మన్ఎన్నికల్లోబహిరంగంగానేకాంగ్రెస్అభ్యర్థినిఓట్లేసిబలపరిచిఈబంధంఎంతోధృఢమైనదనినిరూపించాడు.

రాహుల్గాంధీతెలంగాణాలోపారిశ్రామికవేత్తలసమావేశంపెడితే, కోడల్నిపంపించిమరీకుశలాలు, పరామర్శలూచేయించాడుచంద్రబాబు.

ప్రచారానికేమోవైఎస్సార్కాంగ్రెస్నుపిల్లకాంగ్రెస్అనిచెప్పించేచంద్రాలునిజానికితానేపిల్లకాంగ్రెస్అనిచెప్పకనేచెప్పాడుగా. ఇకకాంగ్రెస్దేశమో, తెలుగుకాంగ్రెస్గానోపేరుమార్చుకోవడమేమిగిలినట్టుంది.

 

 

 

 

Back to Top